Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden FID Finance BV & FID Accounting BV

Besloten vennootschap met gewone structuur FID FINANCE B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80964303 en Besloten Vennootschap met gewone structuur FID Accounting B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89661605.  Beide treden in deze op als Opdrachtnemer.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer: biedt Diensten aan Opdrachtgever aan.

4. Diensten: De Diensten die Opdrachtnemer aanbiedt zijn: het verbeteren van management informatie, pre-audit diensten, quick-scan van de financiële bedrijfsvoering, tijdelijke ondersteuning op basis van interim, proces optimalisatie en de verzorging van de financiële administratie in de breedste zin van het woord, waaronder het opstellen van een jaarrekening, debiteurenbeheer, , begeleiden van project implementaties, het doen van belastingaangifte voor de Opdrachtgever (waaronder maar niet uitsluitend aangifte inkomstenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting) en het opstellen van financiële en niet-financiële rapportages

5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Opdrachtnemer heeft aangesteld, projecten aan Opdrachtnemer heeft verleend voor Diensten die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd, of waaraan Opdrachtnemer een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, alsmede voorstellen van Opdrachtnemer voor Diensten die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Opdrachtnemer waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Opdrachtnemer, elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en op elke dienst die door Opdrachtnemer wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Opdrachtnemer is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Opdrachtnemer niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Opdrachtnemer is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Opdrachtnemer gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Opdrachtnemer zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Opdrachtnemer heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Opdrachtnemer te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Opdrachtnemer heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Opdrachtnemer is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Opdrachtnemer wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Opdrachtnemer is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Opdrachtnemer van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Opdrachtnemer ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4.  Partijen kunnen de Overeenkomst met een schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Opdrachtnemer tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Opdrachtnemer is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Opdrachtnemer staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Opdrachtnemer de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Opdrachtnemer aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Opdrachtnemer heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Opdrachtnemer niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Opdrachtnemer Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Opdrachtnemer aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Opdrachtnemer of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Opdrachtnemer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Opdrachtnemer is gerechtigd die werkzaamheden c.q. (rechts)handelingen te weigeren c.q. niet uit te voeren die naar zijn uitsluitend oordeel niet binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, zonder daarbij tekort te schieten in de nakoming van de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer onder meer, doch niet uitsluitend:

  1. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  2. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
  3. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever te doen.
  4. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

10. Opdrachtnemer voert haar dienstverlening in beginsel online uit. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, kan Opdrachtnemer haar diensten op locatie van Opdrachtgever verrichten. Als Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever moet ervoor zorgdragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

 

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Opdrachtnemer verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Opdrachtnemer niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Opdrachtnemer voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Opdrachtnemer kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Opdrachtnemer gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Opdrachtnemer.

4. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer toegang heeft tot alle benodigde voorzieningen, materialen, medewerking van de medewerkers van Opdrachtgever en meer die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn Diensten.

5. In geval van interim diensten, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer alle bevoegdheden te verlenen die benodigd zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verrichten van rechtshandelingen. Opdrachtgever is hierbij eindverantwoordelijk en dient vooraf toestemming te verlenen aan de beoogde rechtshandeling.  Opdrachtnemer zal hierbij slechts zorg dragen voor de feitelijke handeling, doch te allen tijde onder de (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

6. In geval van interim diensten is Opdrachtgever tevens verplicht te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waarin Opdrachtnemer onder de dekking valt van deze verzekeringen. Opdrachtgever is verplicht voornoemde verzekeringen gedurende de Overeenkomst in stand te houden en garandeert dat alle premies tijdig en volledig zijn betaald.

7. Elke aan Opdrachtnemer gegeven opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. Opdrachtnemer zal bij de selectie en het inschakelen van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met Opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

8. Indien overeengekomen is dat Opdrachtnemer de belastingaangifte voor Opdrachtgever zal doen, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervoor te machtigen. Indien een machtiging uitblijft, is Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van die Dienst op te schorten, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige door Opdrachtgever geleden schade.

9. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat bij aanvang van de Overeenkomst de administratie volledig is, dat wil zeggen het grootboek (de beginbalans) aansluit op de jaarcijfers van het voorgaande jaar en dat sub-administraties aansluiten op het grootboek en dat alle overige informatie welke Opdrachtnemer op enigerlei wijze nodig heeft voor het uitvoeren van haar Diensten voorhanden zijn. Indien de administratie bij aanvang niet volledig is, dan zal Opdrachtnemer de hiermee benodigde extra tijd op nacalculatiebasis doorberekenen.

 

Artikel 8 - Adviezen

1. Opdrachtnemer kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Opdrachtnemer de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Opdrachtnemer wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Opdrachtnemer gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat enig beoogd resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Opdrachtnemer kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

6. Het advies is gebaseerd op de stand van de in Nederland geldende regelgeving en rechtspraak, zoals die redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld bij Opdrachtnemer op het moment van het uitbrengen van het advies. Bij het uitbrengen van het advies zal derhalve geen rekening worden gehouden met eventuele nadien optredende wijzigingen in de hiervoor bedoelde regelgeving en rechtspraak, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 9 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Opdrachtnemer is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Opdrachtnemer, Opdrachtnemer een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

3. Wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat deze dient te worden gewijzigd naar omvang, tijdschema, inhoud, kosten of voorwaarden, dan zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De wijziging wordt geacht tot stand gekomen te zijn op het moment dat Opdrachtnemer deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 10 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtnemer voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden (maandelijks) achteraf berekend aan de hand van de door Opdrachtnemer opgestelde urenregistratie (nacalculatie) of op basis van afgesproken mijlpalen.

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Opdrachtnemer ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen indien de volgende gebeurtenissen plaatsvinden:

  1. belastingcontrole omtrent de belastingaangifte of administratie van Opdrachtgever;
  2. vragen vanuit de Belastingdienst omtrent de belastingaangifte van Opdrachtgever.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Opdrachtnemer is gerechtigd verrekening op een door hem gekozen moment te laten plaatsvinden, ongeacht of dit een eindfactuur is.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Opdrachtnemer is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 (kalender)dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Opdrachtnemer.

10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

11. De Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en daarna ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan en tenslotte tot de meest recente openstaande facturen.

12.  Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de Dienstenprijzen index CPA 692 zoals gepubliceerd door het CBS in kwartaal 4 van het jaar voorafgaand aan de dienstverlening.

 

Artikel 11 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Opdrachtnemer meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

1. Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Opdrachtnemer de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Opdrachtnemer verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Indien Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt van medewerkers, klanten of andere personen waar Opdrachtnemer redelijkerwijs mee in aanraking komt bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever, treedt Opdrachtnemer hierbij slechts op als verwerker in de zin van artikel 4 van de AVG en Opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke. Partijen dienen dienaangaande een verwerkersovereenkomst te sluiten.

 

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Opdrachtnemer gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer te vergoeden voor elk financieel verlies dat Opdrachtnemer lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 - Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Opdrachtnemer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte (van werknemers van) Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Opdrachtnemer buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Opdrachtnemer is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Opdrachtnemer alleen geacht te bestaan indien Opdrachtnemer dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Opdrachtnemer deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Opdrachtnemer in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door Opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis is gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Opdrachtnemer. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Voorts is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

5. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. In geval van interim diensten verleent Opdrachtgever Opdrachtnemer jaarlijks decharge tijdens de Algemene Vergadering voor het gevoerde beleid van het afgelopen boekjaar waarin Opdrachtnemer werkzaam is geweest. Indien en voor zover mogelijk, verleent Opdrachtgever tevens decharge bij het beëindigen van de Overeenkomst.

7. Indien Opdrachtgever zelf de administratie en btw-aangifte verzorgt, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de desbetreffende btw-aangiftes. Indien Opdrachtgever zelf de administratie en btw-aangifte verzorgt, valt het controleren van de btw-aangiften en juiste toepassing van de btw-regels niet onder de werkzaamheden van Opdrachtnemer. Tevens is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het indienen van btw-suppleties, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.

8. Indien Opdrachtnemer belastingaangifte doet voor Opdrachtgever, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie vormt dit nimmer een grond voor aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

9. Aan de genoemde te verwachten belastingbedragen van Opdrachtnemer richting Opdrachtgever kunnen geen rechten worden ontleend.

10. In het geval dat Opdrachtnemer betalingen klaarzet voor Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van de ontvanger, bedragen en rekeningnummers van de betalingen, daar Opdrachtgever zelf als laatste stap in het proces de betalingen accordeert.

11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor aanmaningen en boetes van derden die Opdrachtgever ontvangt.

12. Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

13. Enige door Opdrachtnemer opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

14. De inhoud van het opgeleverde advies van Opdrachtnemer is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Opdrachtnemer opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

15. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Opdrachtnemer haar eigen advies.

16. Opdrachtnemer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Opdrachtnemer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

17. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.

18. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt indien Opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak Opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval Opdrachtgever Opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat Opdrachtgever Opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

19. Opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen één maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is uitgesloten.

 

Artikel 16 - Geheimhouding

1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Opdrachtnemer bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Opdrachtnemer is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Opdrachtnemer opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Opdrachtnemer steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Opdrachtnemer niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Opdrachtnemer aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Opdrachtnemer waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Opdrachtnemer worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Opdrachtnemer rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Opdrachtnemer opgeleverde zaken, dient Opdrachtnemer expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 18 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Opdrachtnemer verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Opdrachtnemer zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Opdrachtnemer verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Opdrachtnemer Interim geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Opdrachtnemer.

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voorts van elke aanspraak op grond van bestuurdersaansprakelijkheid door Opdrachtgever of derden ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld aan de kant van Opdrachtnemer.

 

Artikel 19 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van Opdrachtnemer of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@fidfinance.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Opdrachtnemer de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.